Otros Tiempos

Les noves tecnologies com el vídeo digital són un reclam per a les dones més joves. La majoria de programes dirigits a les joves gitanes solen estar vinculades a la perruquería o altres activitats tradicionalment més femenines, i són àdhuc escassos els recursos i projectes destinats a potenciar a les dones l’ús i desenvolupament de les TICs (com el vídeo, Internet, etc.) i sobretot com actives, creadores i productores de continguts en primera persona.

El taller de vídeo participatiu va néixer amb la finalitat crear i dinamitzar un espai cultural propi de participació on les dones gitanes siguin les protagonistes i tinguin una veu pròpia, al mateix temps que puguin establir xarxes d’intercanvi d’experiències, de reflexió, d’opinió i creació artística entre les dones joves dintre dels seus barris i entre les dones gitanes i no gitanes de diferents localitats.

Es van crear dos grups de participació: un de dones joves menors de 16 anys del barri de Can Puiggener i l’altre, amb joves a partir de 16 anys dels barris de Torre Romeo, Can Puiggener i Can’oriach. El taller utilitza el vídeo com eina de representació i acte representació del seu entorn a partir de les seves vivències, la seva sensibilitat i inquietuds.

Taller impartit per el Colectiu Circes per un projecte impulsat per en Secretariado General Gitano. Sadabell. Barcelona. 2008